Algemene afspraken en voorwaarden

Er wordt gewerkt aan ‘formele’ algemene voorwaarden. Tot deze beschikbaar zijn, gelden onderstaande algemene afspraken en voorwaarden. Wordt iets hierin niet besproken, en heb je vragen, neem dan contact op. Samen komen we er dan echt wel uit!

Versie 1.0 17 november 2021

De Ondernemer

Zichtbaar in je Kracht is een onderdeel van Zichtbaar Jij, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Miranda Römer.

Adres: Galjoen 26 4, 8243 LK Lelystad
Telefoon: 06 494 00 888
E-mail: miranda@zichtbaarjij.nl
Website: zichtbaarinjekracht.nl
Kamer van Koophandel nr 1131254
VAT nr NL001951094B40

Prijzen en betaling

 1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders aangegeven of overeengekomen.
 2. Bij opdrachten die speciaal voor jou op locatie (buiten Lelystad) worden uitgevoerd (zoals bijvoorbeeld een workshop speciaal voor jouw eigen groep op locatie) zijn de vermelde prijzen exclusief reiskosten.  De kilometervergoeding is € 0,30 per kilometer, gebaseerd op de afstand in googlemaps.
 3. Bij je aankoop van een workshop, een behandeling of strippenkaart of een artikel (vanaf nu ‘overeenkomst’) ga je een betalingsverplichting aan. Je kunt kiezen voor betaling met ideal (via Mollie). Zijn er andere betaalafspraken gemaakt (bijvoorbeeld contant voorafgaand aan een behandeling) dan gelden deze.

Verzend & leveringsbeleid

 1. Als plaats van levering voor producten geldt het adres dat de Klant aan Zichtbaar in je Kracht kenbaar heeft gemaakt. Voor diensten is dat wat is afgesproken (behandelingen vinden altijd plaats in de praktijkruimte van Zichtbaar in je Kracht)
 2. Bestelde producten zullen zo spoedig mogelijk door worden verzonden, in ieder geval binnen 10 dagen, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. 
 3. Indien de bezorging vertraging ondervindt, een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan binnen 10 dagen na plaatsen van de bestelling bericht van Zichtbaar in je Kracht. Je hebt, in het geval zich een situatie voordoet zoals in voorgaande zin, het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en zal het betaalde aankoop bedrag terug betaald krijgen.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Zichtbaar in je Kracht tot het moment van bezorging, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Herroepingsrecht producten

 1. Bij aankoop van een product in de webshop heb je als klant officieel een bedenktijd van 14 dagen om de koop te ontbinden, welke in gaat op de dag van ontvangst van het product.
 2. Ontbinding van een aankoop van een digitaal product (via email of download) is alleen mogelijk voordat Zichtbaar in je Kracht tot levering is overgegaan. Als de digitale inhoud is verstrekt, is ontbinding niet mogelijk.
 3. Wil je gebruik maken van je herroepingsrecht, stuur dan zo spoedig mogelijk een schriftelijk verzoek (per mail). Zichtbaar in je Kracht zal dan de retourmelding bevestigen en eventuele instructies geven voor het retourproces.
 4. Je stuurt / brengt het product, inclusief alle toebehoren, dan zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen na de melding van herroeping, goed verpakt terug. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant De kosten en het risico van het retour zenden van het product zijn voor de Koper.
 5. Tijdens de bedenktijd ga je uiteraard zorgvuldig om met het product en de verpakking. Het uitgangspunt hierbij is dat je het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals je dat in een winkel zou mogen doen.
 6. De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 5.
 7. Producten die zijn voorzien van een seal (afsluiting is de versheid/kwaliteit/hygiëne/etc. van het product garanderen), zoals de etherische olie, komen niet voor retour in aanmerking indien de seal is beschadigd/het product is geopend.
 8. Binnen 7 dagen na ontvangst van het geretourneerde product zal Zichtbaar in je Kracht het volledige aankoopbedrag terug betalen.

Wijzigen datum, vervangen en annuleren van diensten (workshops en behandelingen)

Als je onverhoopt verhinderd bent voor een workshop of behandeling, zijn er de volgende mogelijkheden:

 1. Je deelname aan een workshop kan verplaatst worden naar een andere datum als deze beschikbaar is en hier nog plek is. Uiteraard mag je zorgen voor vervanging als je onverhoopt verhindert bent (geef dan per mail even de naam en contactgegevens van je vervanger door). Andere mogelijkheden alleen in overleg.
 2. Annuleren van je aanmelding voor een workshop is slechts in uiterst bijzondere gevallen en alleen na overleg (tot uiterlijk 48 uur voor de geplande datum) mogelijk. Je ontvangt dan 100% restitutie van het betaalde bedrag, minus eventuele gemaakte kosten.
 3. Een behandeling kan tot uiterlijk 48 uur van te voren (onvoorziene omstandigheden daargelaten) in overleg verplaatst worden. Voor een behandeling of strippenkaart van behandelingen wordt geen restitutie verleend, een dergelijke afspraak is altijd op een ander moment in te plannen.
 4. Indien je zonder berichtgeving niet deelneemt aan een workshop, of niet verschijnt op een afspraak, behoud ik mij het recht voor om 100% van het bedrag in rekening te brengen en geen restitutie van het betaalde bedrag (minus eventuele kosten) te verlenen.

Als er vanuit Zichtbaar in je Kracht verhindering is:

 1. Indien een workshop of behandeling vanuit Zichtbaar in je Kracht geen doorgang kan vinden, dan laat ik dit uiteraard ook tijdig weten, en zullen we zo snel mogelijk andere afspraken maken. Indien mogelijk zorg ik voor vervanging.
 2. Zichtbaar in je Kracht houdt zich het recht voor om een minimum aantal deelnemers per workshop te hanteren om deze doorgang te laten vinden. Als dit minimum niet wordt gehaald, kan besloten worden deze workshop te verzetten.
 3. Bij volledige annulering door Zichtbaar in je Kracht (bijvoorbeeld als verzetten niet mogelijk is) zal uiteraard wel restitutie worden gegeven van (het deel van) het betaalde bedrag.

Heb je vragen hieromtrent, neem dan eerst contact op. Samen komen we er vast wel uit!

 Gebruik materialen, intellectueel eigendom

 1. Alle in workshops gebruikte en geleverde materialen (zoals handouts) zijn voor eigen gebruik, en mogen nooit en te nimmer gereproduceerd worden voor verdere distributie. De inhoud blijft eigendom van Zichtbaar Jij / Zichtbaar in je Kracht.
 2. Tenzij anders in de omschrijving aangegeven, zitten materialen – voor eigen gebruik – bij de prijs inbegrepen.
 3. Zichtbaar in je Kracht behoudt zich de rechten van Intellectueel Eigendom (I.E.) voor op de door haar verstrekte/vervaardigde programma’s, documenten, teksten, afbeeldingen, offertes en schema’s/planning.
 4. Zonder schriftelijke toestemming van Zichtbaar in je Kracht mogen de door haar verstrekte/vervaardigde werken niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze gebruikt die strijdig is met het doel en strekking van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst.

Privacy

 1. Informatie die nodig is om een overeenkomst (aankoop) te kunnen vervullen, dient tijdig te worden verstrekt via de website of op een andere wijze.
 2. Jij als klant bent ten alle tijde verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste en volledige informatie. Zichtbaar in je Kracht is nimmer verantwoordelijk voor enige schade die voortvloeit uit onvolledige of onjuiste aangeleverde gegevens.
 3. Zichtbaar in je Kracht heeft in de privacy policy opgenomen hoe zij omgaat met verkregen gegevens, informatie en andere privacy gevoelige zaken.
  Met het verstrekken van de benodigde gegevens geef je toestemming deze te gebruiken voor uitvoering van de overeenkomst.
 4. Tijdens een workshop kunnen foto’s gemaakt worden voor promotie en eventueel gebruik op mijn website of social media. Indien je dit niet wilt, dan kun je dat van te voren aangeven, daar houd ik dan rekening mee.

Klachten en geschillen

 1. Klachten over Diensten of producten van Zichtbaar in je Kracht moeten binnen 7 dagen na het ontdekken van situatie waarop de klacht gegrond is, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij Zichtbaar in je Kracht.
 2. Bij Zichtbaar in je Kracht ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer een meer uitvoerig antwoord verwacht kan worden.
 3. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Zichtbaar in je Kracht, zal zij zoeken naar een passende oplossing en deze bespreken en uitvoeren.
 4. Op alle overeenkomsten met Zichtbaar in je Kracht is Nederlands recht van toepassing.
 • Zichtbaar in je Kracht werkt met de producten van DōTERRA. In het geval de producten van DōTERRA worden aangeschaft via Zichtbaar in je Kracht gelden de Algemene Voorwaarden van Zichtbaar in je Kracht. In het geval de producten van DōTERRA direct worden aangeschaft via de website/het systeem van DōTERRA gelden de Algemene Voorwaarden van DōTERRA . Zichtbaar in je Kracht is in dat geval niet aansprakelijk voor de aangeschafte producten. Als service biedt Zichtbaar in je Kracht de Klant de mogelijkheid Klachten met betrekking tot producten die direct zijn aangeschaft via DōTERRA in behandeling te nemen, maar is hiertoe niet verplicht.